hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
www.efektivne.eu
Microsoft Excel Excel 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Účastnická cena - 2450 Kč
 • Skupinové slevy
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Project Project 2013 I.
 • Délka školení - 10 hodin
 • Výborná cena 2950 Kč/osoba
 • Garantovaná kvalita
 • ZDARMA měsíční podpora
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině
Microsoft Visio Visio 2013 I.
 • Délka školení - 5 hodin
 • Účastnická cena 1950 Kč
 • Přizpůsobní požadavkům
 • Vstupní test znalostí
 • Školení kdekoli v ČR
 • Možnost školení v angličtině


bottom of hosting header
website hosting main area top

Poslední komentáře

Plánování a řízení projektů metodou logických rámců


Projekt je souhrn aktivit, časově vymezený počátkem a koncem. Tento souhrn aktivit se snaží přinést pozitivní změnu v rovině národa, komunity, instituce nebo organizace. Má stanovený cíl, popř. několik cílů, je definován zdroji (materiálovými či pracovními) a je svázán kratším nebo delším časovým horizontem. Aby bylo možné projekt realizovat co nejblíže představám realizátora, je nutné jej efektivně řídit. Jestliže od počátku přípravy nebo kdykoli v průběhu realizace nebude projekt řízen efektivně, výsledek se bude podstatně lišit od původních představ.


Pro efektivní řízení projektů je nutné zvolit adekvátní nástroje, které v kombinaci s manažerskými dovednostmi formují závěrečnou podobu projektu a vypovídají o efektivitě celku.

 


Jedna z efektivních sad nástrojů pro vedení projektů, kterou lze dnes použít, je metoda vedení projektů formou především analýzy zainteresovaných skupin, analýzy stromu problému, analýzy rizik a několika dalších analýz, které se promítnou do maticového systému, tzv. logického rámce. Vedení projektu formou logického rámce se používá pro svoji přehlednost a snadnou orientaci. Jedná se také o oficiální nástroj pro řízení programů a projektů administrovaných Evropskou unií. Jestliže jakákoli instituce u nás má v úmyslu čerpat dotaci z prostředků EU, její projekt bude s největší pravděpodobností zpracován metodou logického rámce.

Projektový cyklus

Na počátku vždy stojí identifikace problému a hlavní myšlenky projektu, přičemž nosná myšlenka projektu je přímo svázána s ústředním problémem. Tato myšlenka by měla být motivem pro řešení problému. Z myšlenky projektu se také specifikují hlavní a vedlejší cíle, které realizátor projektu naplňuje.

Projekt přináší především změnu. Míra této změny je vyhodnocena v závěrečné fázi projektového cyklu.

Princip projektového cyklu

Projektový cyklus

Identifikace

Jestliže jsou definovány cíle projektu, od kterých je očekávána změna, je dále nutné stanovit, kdo budou příjemci změny, kdo budou příjemci projektu. Aby byly dosaženy cíle projektu, je také podstatné stanovit si sérii úkolů, které povedou realizátora k cílené změně. Pro realizační proces projektu je nutné zabezpečit dostatek prostředků, které mohou být materiálové (jakýkoli materiál, který je použit pro plnění úkolů) a pracovní (lidé a zařízení). Obecně se jedná o náklady spojené s realizací projektu.

Jestliže projekt zamýšlí vycházet z vícezdrojového financování, je v této fázi podstatné určit jeho zdroje (např. projekt je financován částečně z vlastních zdrojů a částečně ze zdrojů EU).

Celá fáze identifikace projektu sestává z posuzování realističnosti cílů vzhledem k příjemcům projektu, dále posuzování úkolů a zdrojů. Na základě konkrétní situace lze zvolit vhodnou strategii pro dosažení změny.

Posouzení projektového záměru

Výsledkem identifikace projektu je obecná první verze projektového záměru. Záměr slouží jako podklad pro další komunikaci. Subjekt, který projekt identifikoval, komunikuje uvnitř popř. vně své organizace další postup projektového záměru. Může být posouzen nadřízeným, který jej schválí nebo vrátí k dopracování. Může být také posouzen vnějším subjektem, např. dalším financujícím partnerem, případně agenturou EU podporující danou oblast projektů dotacemi, nebo může být v rovině veřejné správy posouzen veřejností, která vstoupí do připomínkového řízení. Posouzení projektového záměru je obecně částí o komunikaci. Je to část, která realizátorovi projektu poskytne zpětnou vazbu od nadřízeného, podporující agentury, veřejnosti, případně jiných subjektů, majících přímý vztah k prováděné změně. Výsledkem ujasnění projektového záměru je stanovení analýz, které budou co nejvěrněji identifikovat současný stav, potřebu změny a zapojení různých skupin do projektu. Tyto analýzy přicházejí na řadu po konsenzu.

Tvorba plánu projektu

Plán projektu je část, která je rozpracována několika analýzami:

Analýza zainteresovaných skupin (Stakeholder Analysis)

Je nutné určit, kdo budou příjemci projektu a kdo další bude do projektu zapojen. U jednotlivých skupin je nutno definovat jejich zájmy vzhledem k cílům projektu. A to v pozitivním i negativním smyslu. Jestliže je vhodně analyzována struktura zainteresovaných skupin (např. občané jednající s úřadem), lze zjistit, která část bude mít zásadní význam pro projekt a která z nich bude mít význam menší. Pokud bude mít skupina malý význam pro projekt, ale velkou možnost ovlivnění, je nutné aby realizátor projektu vybudoval takové mechanismy, které skupině s minoritním významem a majoritním vlivem neumožní projekt vést jiným směrem, než je směr daný realizátorem.

Pro přehlednost projektu je vhodné určit, kdo bude řídit kterou část projektu, kdo bude partnerem, konzultantem, popřípadě kdo bude jen informován o změnách a výsledcích.

Strom problému (Problem Tree)

Strom problému je analýza, která pracuje s ústředním problémem, ke kterému váže příčiny a důsledky. Pokud jsou známé příčiny problému, lze na ně působit. Jak je působení účinné, lze poznat na změně důsledků problému v čase.

Analýza rizik (Risk Analysis)

Každý činnost má svá rizika. Mohou to být rizika, která jsou menšího rázu, ale také rizika, která jsou s to ovlivnit výslednou podobu projektu. Analýza rizik pomáhá nejprve rizika identifikovat a stanovit jejich poměrový vztah k pravděpodobnosti a dopadu. Po prvotní identifikaci je výsledkem analýzy rizik soubor opatření pro redukci rizik a také seznam scénářů řešících nejpravděpodobnější rizika vyvstanuvší v průběhu realizace projektu. Management rizik řeší příčiny i důsledky rizik při realizaci projektů a snaží se o jejich minimalizaci.

Logický rámec (Logical Framework)

Logický rámec je matice sestávající z 16 částí. Každá z nich zobrazuje specifickou podmínku a je logicky svázána s okolními podmínkami. Jestliže jsou všechny podmínky v souladu, logická pravděpodobnost úspěšné realizace projektu je vysoká. Logický rámec je "nástěnka" projektu. Je to materiál sloužící za podklad pro diskusi uvnitř pracovního týmu, s nadřízeným, financující agenturou atd. Logický rámec obsahuje 4 horizontální kategorie cílů a 4 vertikální kategorie podmínek.

V horizontální rovině se jedná o:

 • Kategorii obecného přínosu, ke kterému projekt přispěje,
 • Následnou rovinou je konkrétní cíl projektu,
 • Pokud je má být definovaný cíl dosažen, je nutné určit co se má pro dosažení cíle provést, což je rovina výstupů projektu,
 • Pokud jsou známy výstupy, je potřeba stanovit přesné aktivity, jak výstupů dosáhnout.


Vertikální rovina obsahuje vazby:

 • Cílů,
 • Předpokladů, které musí být pro dané cíle splněny,
 • Ukazatelů, které poukazují na proces změny,
 • Způsobů ověření. Tato rovina je kvantitativně kvalitativním vyjádřením ukazatelů v čase.

Matice logického rámce

Logický rámec

 

Logický rámec je výsledkem všech analýz (analýzy zainteresovaných skupin, stromu problému, analýzy rizik, dále např. analýzy životní úrovně, sociální analýzy, rodové (gender) analýzy, institucionální, technické, ekologické, ekonomické, případně dalších analýz), které se při plánování projektu a zhodnocení jeho dopadu použijí. Je to "nástěnka" která slouží pro komunikování projektu uvnitř týmu, organizace, s partnery, kofinancujícími subjekty, veřejností, atd.

Logický rámec je především "živý" dokument, který se vyvíjí při implementaci projektu a umožňuje flexibilní reakce na příchozí podněty.

Závěrečné schválení projektového záměru

Všechny vypracované analýzy slouží jako podklad pro závěrečné zhodnocení projektového záměru. Hodnotí se, zda je opravdu efektivní začít projekt realizovat a zda i po provedených analýzách lze dosáhnout stanovených cílů.

Další možností je nutnost úpravy původního projektového záměru a přepracování očekávaných výsledků, resp. požadavků na změny, které projekt přinese.

Schvaluje se tedy projektový záměr, prováděcí plány projektu a rozpočty. Schvalovatelem je, stejně jako při prvotním posouzení projektového záměru, nadřízený, partner, financující agentura atd. Pokud je záměr schválen, finanční prostředky jsou uděleny a projekt lze začít realizovat.

Realizace projektu

Realizace projektu probíhá podle pravidel stanovených v projektovém záměru. Realizují se jednotlivé prováděcí plány, spotřebovávají se finanční prostředky a utváří se nový produkt. V procesu realizace se také monitoruje a koriguje míra odlišností mezi projektovým záměrem a skutečností.

Ukončení projektu

Aktivity na projektu jsou ukončeny, úkoly naplněny, finanční prostředky vyčerpány. Je vytvořen materiálový nebo nemateriálový produkt. Je provedena kontrola, zda projektový záměr odpovídá výslednému produktu.

Zhodnocení projektu

Projekt se hodnotí podle charakteru výsledného produktu. Jestliže se jedná o materiálový produkt, lze provést zhodnocení ihned po ukončení projektu. Jestliže se jedná o nemateriálový produkt, například společenskou změnu, ovlivnění veřejného mínění, atd., lze projekt hodnotit pouze s větším časovým odstupem. U takových projektů je nutné provést zhodnocení dopadu formou hodnotících studií.

Hodnotící studie jsou materiálem, který lze považovat za kvantitativně kvalitativní ukazatel pro partnery a spolufinancující subjekty. Lze jej také považovat za sebereflexní materiál, který realizátorovi ukáže slabé stránky projektu a možnosti, jak se těchto prvků při řešení dalších projektů vyvarovat.

Uživatelé

Logické rámce lze použít pro vedení projektů s malým měřítkem dopadu (např. psaní a vydání knihy, vytvoření www stránek, …). Díky možnosti delegování položek logického rámce jiným subjektům je však možné tento produkt řízení požít u velkých projektů s několika úrovňovým způsobem řízení.

V případě spolufinancování ze strany EU je u rozsáhlých projektů vyžadováno odevzdání projektové dokumentace formou logického rámce. Většina agentur bilaterální podpory a multilaterálních institucí nyní používá metodu logického rámce.

Některé agentury bilaterální podpory, které metodu používají:

 • USAID - Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (US Agency for International Development)
 • CIDA - Kanadská agentura pro mezinárodní rozvoj (Canadian International Development Agency)
 • GTZ - Německá společnost pro technickou spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
 • DFID - Britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj (Department for International Development)
 • NORAD - Agentura pomoci Norské vlády (Norwegian Government Aid Agency)
 • DANIDA - Agentura pomoci Dánské vlády (Danish Government Aid Agency)
 • SIDA - Švédská agentura pro mezinárodní rozvoj (Swedish International Development Agency)
 • FINNIDA - Finská agentura pro mezinárodní rozvoj (Finnish International Development Agency)
 • JICA - Japonská agentura pro mezinárodní spolupráci (Japan International Co-operation Agency) 

Některé multilaterální instituce, které metodu používají:

 • EU - Evropská Unie (European Union)
 • UNDP - Rozvojová agentura Spojených národů (United Nations Development Agency)
 • FAO - Organizace pro potraviny a zemědělství (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
 • IFAD - Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (International Fund for Agricultural Development)
 • ADB - Asijská rozvojová banka (Asian Development Bank).

Mezi další nástroje a metody napomáhající efektivnímu vedení projektů patří mj.:

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Vyhledávání

Anketa

Jaký Office používáte nejčastěji?

MS Office 2010 - 30.1%
MS Office 2007 - 32.2%
MS Office 2003 - 12.7%
MS Office starší - 1.3%
OpenOffice - 6.5%
Google Office - 7%
Jiný - 2.3%
MS Office 2013 - 8%

Celkem hlasů: 1679
The voting for this poll has ended v: sob, 19. ledna 2019website hosting main area bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.